توجه:
هرگونه توهین و فحاشی به بازیکنان خلاف قوانین بازی بوده و با بازیکن خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
سرعت سرور : 2000

شروع سرور
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ - ۲۰:۰۰

پایان سرور
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ - ۱۹:۰۰

جایزه بازیکن برنده
30000 تومان وجه نقد

-------
جایزه اتحاد برنده
هر بازیکن 100 طلا